Част 2 на видео демонстрация за работа с платформата за онлайн срещи и събития Google Meet

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Публикувано е второто от серия видео ръководства за работа с онлайн платформата за видео срещи и събития Google Meet.
Видео демонстрацията е адаптирана за потребители с екранни четци. Фокусът на видеото е планирането и организирането на среща в платформата Google meat.
Материалът е част от поредица видео ръководства за работа с онлайн платформи за дистанционни обучения, видео срещи и други онлайн събития
Ръководството можете да намерите на следния линк в YouTube
https://youtu.be/g-BtvRWPwYg
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.