Част 4 на Видео ръководство за работа с онлайн платформата Zoom за потребители с екранни четци

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".
В това видео ръководство нашият експерт Стефан Цвятков прави демонстрация За това как може да се използва приложението Зум с мобилни устройства
За целта на демонстрацията е използван телефон Samsung Galaxy A 52 - S с версия на операционната система Android 12 и екранният четец Speech Lab, който е вграден в повечето устройства работещи под тази операционна система.
Ръководството можете да намерите на следния линк в YouTube https://youtu.be/57egCSfCtxk

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.