Практически обучения по проект „В помощ на дигиталното приобщаване на хора със зрителни увреждания“

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

Скъпи приятели,
Фондация "Хоризонти" организира обучения за работа с платформите за онлайн срещи и обучение Google Classroom, Microsoft Teams и Zoom Cloud Meetings.
Обученията се провеждат в рамките на Проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" и са напълно безплатни за участниците. Проектът предвижда провеждането на пет обучения за групи от по 6 човека всяко с продължителност 6 учебни дни. Две от обученията ще се проведат в гр. София. За тях не се предвижда поемането на разходи за пътуване и нощувки. Останалите три обучения ще се проведат в гр. Пловдив, Варна или на друго подходящо място в зависимост от подадените заявки..
Определени са датите и мястото за обучението на първата група - от 4 юли до 9 юли 2022 г. в Сградата на Специализирано училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл", София.
Каним желаещите да се включат в първа група да ни пишат на horizontifoundation@outlook.com или да се обадят на телефони 0898 66 55 53, 0897 85 89 76 или 0898 43 07 99.
Обученията са предназначени само за лица със зрителни увреждания, които при работата или обучението си ползват екранните четци за Windows JAWS for Windows или NVDA. За ефективното провеждане на обучението е необходимо участниците да имат опит в ползването на посочените екранни четци и да познават добре клавиатурата.
Ако желаете да се включите в някоя от следващите групи, можете да ни потърсите на посочените по-горе имейл и телефони. Следващите обучения ще се проведат през месеците септември и октомври 2022 г.

Очакваме ви!

От екипа на проекта

Футър:

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.