Три ръководства за онлайн платформи

active-citizens-fund.logo

Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 Евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България, чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации".

ие: Три ръководства за онлайн платформи

През месец февруари се финализира дейността по разработване на помагала за платформите за онлайн срещи и обучения. По проекта е предвидено да бъдат разработени ръководства за работа с общо три платформи за онлайн срещи и обучения:
- Microsoft Teams,
- Google ClassRoom,
- платформа, определена след допитване до целевата група по проекта.
През месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. беше направено допитване до ресурсни центрове, ресурсни учители, студенти, учители и ученици със зрителни увреждания за да се определи за коя платформа да бъде разработено третото ръководство. Установи се, че много от учащите се ползват различни приложения за комуникация по между си - Messenger, Skype, WhatsApp, Viber и др. За учебни занятия и учебно съдържание в някои от висшите училища се ползва платформата Moodle. Повечето от получените отговори обаче включваха платформата Zoom като най-широко разпространена и ползвана за онлайн срещи с различно предназначение - за обучения, за семинари, за екипни срещи и др. Имайки предвид отговорите от допитването екипът по проекта реши третото ръководство да е за платформата Zoom.
Съдържанието на ръководствата е съобразено със спецификите на потребителите с нарушено зрение - работа с екранни четци и екранни увеличители; ползване в среда на настолна/мобилна операционна система.
Ръководствата съдържат необходимото учебно съдържание за провеждане на пълен курс за придобиване на базови знания и умения за работа със съответната платформа.
За всяка от платформите са описани най-често използваните действия - включване и участие в онлайн среща, насрочване на среща, взаимодействие с участници, описание на интерфейса, клавишни комбинации за често използваните команди, особеностите за ползването им с екранни четци.
С това дейността е изцяло приключена и ръководствата могат да бъдат обработени за разпространението им в различни достъпни за незрящи хора формати, което е предвидено да се извърши в рамките на друга дейност по проекта.

От екипа на проекта

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация Хоризонти и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подробности за целите, дейността и постигнатите резултати на "Фонд Активни граждани България" можете да намерите на адрес https://www.activecitizensfund.bg/.