Интегрираното обучение и специалните училища

Анотация: 

От Коменски насам общата педагогика и масовата училищна практика преживяха немалко промени, но едва ли някоя от тях е така силно провокираща, както появата на интегрираното обучение в специалната педагогика. У нас тази идея навлиза толкова тихо и скромно, че ние вероятно ще пропуснем етапа на крайните становища и разгорещените дискусии, преживени от напредналите страни преди 40 години. Положително е, че противниците на интегрираното обучение не са толкова шумни, но обезпокояващо е, че вълненията на немалко специални учители в България се свеждат до запазване на техния статут в сегашните специални училища. Не само това, но и много други недоразумения като: неподготвеността и смущението на част от масовите учители, взаимоотношенията между специалното и масовото училище, ръководството на интегрираното обучение, бъдещето на специалните училища и пр. могат да бъдат предотвратени или намалени преди всичко чрез професионални знания върху появилите се нови проблеми.
Тази книга не е отрицание на специалните училища, нито пък апология на интегрираното обучение. Днес ние не сме изправени пред алтернативата интегрирано обучение или специални училища, а пред нещо много по-сериозно - да осъзнаем високата професионална и обществена отговорност на прехода от традиционно към съвременно обучение на децата със специални педагогически нужди. Именно в това се състои главната цел на тази книга.
В хода на изложението ще бъде направен опит за реалистична оценка на положителните и отрицателните страни в развитието на специалните училища, за да се свържат те с появата и развитието на интегрираното обучение. Ще бъде разгледана неговата същност и организация и ще се анализира ролята на новия тип специалисти, наречени ресурсни учители. Посочва се взаимодействието между специалните и масовите училища в контекста на истинско разнообразие от съвременни модели на интегрираното обучение. От различна гледна точка се прави оценка на това обучение, като се предлага и подходящ инструментариум. Публикуват се също така и резултати от първите изследвания в тази област у нас. Последната глава на тази книга отново насочва вниманието на читателя към специалните училища, за да се посочат техните нови функции в условията на интегрираното обучение.
Без да натрапваме строги рецепти, решения или формули, ние виждаме бъдещето в обучението на тези деца, като развитие на интегрираното- обучение, подкрепено от основно преструктурираните специални училища с поетите от тях нови по-широки функции.
Книгата е предназначена за всеки специален учител, но тя може да бъде и подходящо ръководство в работата на ресурсните учители в системата на интегрираното обучение. Тя би подпомогнала директорите и ръководствата на специалните и масовите училища, приели интегрирано обучение. Може да бъде ползвана от администратори в системата на образованието и да бъде учебно помагало за студенти в областта на специалната педагогика.
Изказвам благодарност на г-жа Живка Бурушкина за активната помощ и участие в провеждането на редица експерименти. Убеден съм, че тази книга е само начало в една нова за нас проблематика и най-искрено вярвам, че следващите публикации ще бъдат още по-полезни.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
Шумен
Страници: 
80
ISBN: 
954-8789-03-5
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран