Общо отчетно изборно събрание

До съвета на настоятелите на "Фондация Хоризонти"

Лого на фондация хоризонти

Управителният съвет на фондация „Хоризонти” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно изборно събрание на Съвета на настоятелите на фондацията на 08.07.2021 г. от 16.30 ч. в гр. София, пл. „Славейков” № 1Б - Национално читалище на слепите „Луи Брайл”, при следния дневен ред.:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията през 2020 г.
  2. Разглеждане на финансов отчет за 2020 г.
  3. Приемане на годишен бюджет на фондацията за 2021 г. и основни насоки за дейността й.
  4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за управлението през тригодишния му мандат.
  5. Избиране на Управителен съвет.
  6. Разни.

29.05.2021 г.

Десислав Димов
Председател на фондация „Хоризонти”