До съвета на настоятелите на „фондация Хоризонти”

logo_horizontiУправителният съвет на фондация „Хоризонти” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на Съвета на настоятелите на фондацията на 27.08.2020 г. от 17.00 ч. в гр. София, пл. „Славейков” № 1Б - Национално читалище на слепите „Луи Брайл”, при следния дневен ред.:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията през 2019 г.
  2. Разглеждане на финансов отчет за 2019 г.
  3. Приемане на годишен бюджет на фондацията и основни насоки за дейността й.
  4. Разни.

Десислав Димов
Председател на фондация „Хоризонти”

Категории: