Административен процес

Анотация: 

Учебникът на проф. Димитров по административен процес е нагледно свидетелство за реалните му творчески възможности.
С новата си творческа проява проф. Димитров допълва и продължава усилията на колегите си административисти-процесуалисти по разработване на проблемите на българския административен процес. Той се е опитал да създаде една по-стройна и логично изградена система на учебния курс. Авторът основателно и ясно е разграничил материята на двете присъщи на административния процес части: Обща и Специална. На тази основа разширен се оказва кръгът от въпроси, включени в Общата част на Административния процес, макар с тях да не се обхваща цялата проблематика.
Ценното и заслужаващо вниманието на административистите-процесуалисти са новите акценти и положения, които се отстояват от автора относно основни въпроси от Общата част на административния процес. Има се предвид най-вече общата характеристика на този правен процес; правните основания, обуславящи единния характер на административния процес; структурата на административния процес и съдържанието на тази структура; участниците, и по-точно страните, в административния процес; етапите на развитие на административния процес, и други. Правилно е постъпил авторът, като е разгледал и проблема за препирните за компетентност при административния процес, имащ значимо теоретическо и практическо значение.
Изобщо, тази част от учебника е изпълнена с търсения на нови разрешения на общотеоретичните проблеми на административния процес. Това издига научното равнище на разглежданата проблематика.
Както при всяка творческа дейност, и тук е възможно някои от застъпваните становища да не са достатъчно обосновани. Това обаче поражда потребността от творческа дискусия, която при всички случаи има своите предимства.
В Специалната част на Административния процес са обхванати производствата по Закона за административното производство и Закона за административните нарушения и наказания.
Изложението на тази част от учебника е също подчинено на своята вътрешна логика. Последователно са изяснени въпросите, характерни за отделните производства, регламентирани с двата административни процесуални закона. Този подход улеснява студентите за усвояване на изучаваната материя, защото в него има здрава логика. Тя се изразява в разкриването на действителната процесуална същност на процеса като специфична държавна дейност, реализираща се при определена от закона последователност.
Верен на своя стремеж да преосмисля досегашните постижения в административноправната теория, проф. Димитров търси нови разрешения на съществуващи становища и правни положения, осмисляйки ги в съответствие с демократичния дух на времето. С оглед на това са направени и предложения за необходимите промени в административнопроцесуалното ни законодателство.
Със своите положителни качества, учебникът "Административен процес" ще бъде полезен за студентите, които го изучават като правна дисциплина. Той може да бъде ползван и от практикуващи юристи, длъжностни лица от администрацията, обществени организации и граждани, интересуващи се от тези проблеми.

Издание: 
Трето издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
ISBN: 
954-730-031-8
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция