До съвета на настоятелите на "фондация Хоризонти"

logo_horizonti_100x100.pngУправителният съвет на фондация „Хоризонти” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на Съвета на настоятелите на фондацията на 27.06.2019 г. от 17.00 ч. в гр. София, пл. „Славейков” № 1Б - Национално читалище на слепите „Луи Брайл”, при следния дневен ред.:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията през 2018 г.
  2. Разглеждане на финансов отчет за 2018 г.
  3. Приемане на годишен бюджет на фондацията и основни насоки за дейността й.
  4. Разни.
Категории: