Обява

logo_horizontiДо Съвета на настоятелите на „фондация Хоризонти”

Управителният съвет на фондация „Хоризонти”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно изборно събрание на Съвета на настоятелите на фондацията. Събранието ще се състои на 31.05.2018 г. от 16.30 ч. в гр. София, пл. „Славейков” № 1 Б - Национално читалище на слепите „Луи Брайл”, при следния дневен ред.:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията през 2017 г.
  2. Разглеждане на финансов отчет за 2017 г.
  3. Приемане на годишен бюджет на фондацията и основни насоки за дейността.
  4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за управлението през тригодишния му мандат.
  5. Избиране на Управителен съвет.
  6. Разни.
  7. 30.04.2018 г. ДесиславДимов
    Председател на фондация „Хоризонти”