Обява

Фондация 1700, София
Студентски град, бл. 55Г
Х О Р И З О Н Т И Тел. 02 444 88 58
е-mail: horizontifoundation@gmail.com
http://www.horizonti.bg

До
Съвета на настоятелите
на „фондация Хоризонти”

Управителният съвет на фондация „Хоризонти”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно изборно събрание на Съвета на настоятелите на фондацията. Събранието ще се състои на 26.04.2018 г. от 16.30 ч. в гр. София, пл. „Славейков” № 1 Б - Национално читалище на слепите „Луи Брайл”, при следния дневен ред.:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията през 2017 г.
2. Разглеждане на финансов отчет за 2017 г.
3. Приемане на годишен бюджет на фондацията и основни насоки за дейността й.
4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за управлението през тригодишния му мандат.
5. Избиране на Управителен съвет.
6. Разни.

23.03.2018 г. ДесиславДимов
Председател на фондация „Хоризонти”