Анализ на търговската дейност

Анотация: 

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма на дисциплината "Анализ на търговската дейност", която се изучава от студентите в ОКС "бакалавър", специалност "Икономика на търговията".
Той е полезен и за студентите със същата специалност в ОКС "магистър" със срок на обучение 3 семестъра.
Анализът на търговската дейност е съществен елемент от системата за управлението й. В учебника се разглеждат основните теоретико-методологични и приложни въпроси на анализа на търговската дейност като инструмент за вземане на обосновани управленски решения, поради което може да се използва и от мениджърите при управлението на всяка търговска фирма.
Разгледани са същността, принципите, подходите, методите, моделите и системата от показатели, използвани при анализа на търговската дейност. Акцентира се върху методите и моделите за анализ на търговската дейност и конкретното им прилагане при решаване на задачи в различни направления. В края на всяка тема се поставят въпроси и примерни задачи, които позволяват на студентите да проверят своите знания.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2012
Местоиздаване: 
София
Страници: 
301
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран