Доклад от извършено проучване на достъпността на 100 уебсайта на публични институции в България

logo_EEA_Grantslogo_horizontiПроект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“, реализиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г., Е с продължителност девет месеца и е на обща стойност 19057.20 евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17057.20 евро.

Идеята за настоящия проект идва от факта, че в България все още не е изработен инструментариум и систематизирана информация относно достъпността на Интернет за хора с увреждания. И до момента не са привличани организациите на хората с увреждания за обществени обсъждания, участие при разработване на сайтове и тестването им.
Дигиталната достъпност е сред основните принципи в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). В чл. 9 от КПХУ, тя е условие за интеграция и социално включване. В момента не се прилагат в достатъчна степен норми и стандарти за постигане на универсален дизайн, гарантиращ достъпността на публичните сайтове. Липсват механизми за включване на незрящите ползватели при оценка на достъпността.

При изпълнението на проекта се направиха стъпки за информиране на обществеността и в частност държавните и общински власти за необходимостта от достъпност на Интернет за незрящи. Беше създадена Национална мрежа за уеб достъпност, целяща мрежова организираност в гражданския сектор по отношение на дигиталната достъпност. Бяха изработени инструменти за прилагане на международните стандарти за достъпност (Наръчник за уеб достъпност и приложение към него - Въпросник за тестване на сайтове. С помощта на въпросника бяха тествани 100 действащи институционални сайтове за тяхната достъпност за незрящи . Създадена е мрежа от експерти и доброволци за тестване на действащи сайтове както и за бъдещите уеб-платформи на електронното правителство.

Информацията за проекта може да бъде намерена на:

http://webaccess.horizonti.bg/

и на http://www.horizonti.bg/

Целевите групи на проекта са организациите на и за хора с увреждания за създаване на организирана мрежа по уеб достъпност, публичните институции с техните уеб сайтове, незрящи доброволци.