Основи на икономиката и анализа на социално-културните дейности

Анотация: 

От Второто издание на учебника по икономика на изВънпроизводствената сфера при социализма изминаха осем години. Настъпилите изменения в социалното и икономическото ни развитие предопределиха нова философия на функционирането на социално-културните дейности (СКД). Естествена е необходимостта от глобално осмисляне на редица въпроси и преди всичко на въпросите за икономическата организация на услугите в условията на пазарно стопанство.
Предлаганото в настоящата разработка учебно съдържание не е продължение или умалено копие на предходните учебници. То е изградено на базата на пазарното проникване в социално-културната сфера. Обект на изучаване са не само икономиката, но и анализът на съответните процеси. Направен е опит да се обобщи познатата на автора литература по изследваните въпроси от последните няколко години. Не бива да се отмине още един Важен момент: предмет на изследване са въпроси, които не са достатъчно задълбочено проучени не само у нас, но и в световната литература. Това наложи по редица теми да се отстояват решения, които са логически издържани, но недостатъчно проверени в практиката. Дали това е неуспех за учебника, ще прецени читателят. Непреходното е утвърждаването на пазарните принципи В организацията на социално-културните дейности В съответствие с тяхната природа. Това е една от целите на предлаганата разработка.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1996
Местоиздаване: 
София
Страници: 
262
ISBN: 
954-494-233-5
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция