Още един успешно реализиран проект на фондация "Хоризонти"

logo_EEA_Grantslogo_horizontiДимитрина Михайлова
На 29 март 2016 в малката конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство фондация „Хоризонти" проведе заключителна пресконференция, на която бяха представени постигнатите резултати при реализирането на проекта „Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор”. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година.
На вниманието на присъстващите беше представен кратък доклад, в който бяха отразени най-съществените констатации, забележки и препоръки, до които експертите, работили по проекта, бяха достигнали в процеса на тестване на над 100 публични интернет сайта. Пълният вариант на резултатите от проучването ще бъде публикуван на сайта на фондацията и, разбира се, ще бъде изпратен до много публични институции - министерства, областни и общински администрации, държавни агенции и други.
Съществената работа по проекта е била концентрирана около проучване, анализ и оценка на достъпността на ведомствени уеб платформи. В изследователската работа са се включили 30 доброволци със зрителни увреждания, които са имали за задача да проучат и наберат информация по зададения проблем. Всеки един от тях се е занимал с няколко от предварително набелязаните сайтове. Независимо от добрата компютърна подготовка, която доброволците притежават, преди да се включат в работата по проекта за тях е проведено много специализирано обучение за придобиване на дигитални знания и умения, необходими за тестване на достъпността в интернет.
На следващия етап експертите по проекта са извършили своята аналитична и обобщаваща работа. Резултат от нея е създаденият под-робен доклад, включващ анализи и констатации, отнасящи се до качествата на проучваните сайтове. На базата на направените в хода на работата бележки и препоръки е създаден още един продукт - наръчник, даващ практически насоки и съвети за подобряване на уеб достъпността, който ще бъде много полезен за всички публични институции и най-вече за отговорните за изграждането и поддържането на достъпни интернет сайтове лица.
Според ръководителите на фондация „Хоризонти” с този проект би трябвало да се сложи началото на една продължителна във времето инициатива за подобряване на достъпността за лица със зрителни увреждания до съдържанието на различни сайтове в интернет.
За да се осигурят възможности за продължаване на работата и след завършването на проекта, т.е. за да се повиши степента на устойчивост на постигнатите резултати, още в хода на неговата реализация е изградена и вече функционира Национална мрежа за уеб достъпност, която в настоящия момент обединява 15 организации на и за хора с увреждания и 9 независими експерти. Мрежата е отворена за нови сътрудници.
За доброволците и участниците в нея е създаден и специализиран форум, който е ситуиран на изградения по проекта уеб сайт http://webaccess.horizonti.bg/.
На този сайт всеки, който проявява интерес, ще намери и онлайн въпросник, съдържащ 30 въпроса за тестване на всякакви сайтове. Въпросникът е с предназначение да даде най-обща представа дали даден сайт е достъпен за незрящи потребители.
За нашите читатели ще бъде интересно да научат какво е най-общото заключение от направеното от „Хоризонти” проучване. Изразено в проценти то е следното - труднодостъпни за незрящи са 50% от сайтовете на публичните институции в България.
Въз основа на тази констатация е изготвено обръщение към инсти-туциите – открито писмо, в което те се уведомяват за резултатите от тестването и се апелира към тях да положат и да не спират да полагат усилия за повишаване на достъпността на уеб средата, както и за достъпно за хората с увреждания електронно правителство.
Повече информация за проекта, извършваните по него дейности и постигнатите резултати можете да намерите на интернет страницата на фондация „Хоризонти” www.horizonti.bg, както и на http://webaccess.horizonti.bg/.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Галерия: 
Корица Зари 4. 2016 г. Издание на Съюза на слепите в България