Публична администрация

Учебник за дистанционно обучение
Анотация: 

Публичната администрация възниква едновременно със създаването на държавата. Тя се свързва и функционира с изградената държавна организация.
През последните години интересът към публичната администрация значително нараства. Това се дължи, от една страна, на преосмислянето и осъзнаването на нейното място и роля в държавното управление и, от друга, е отговор на поставените изисквания от Европейския съюз. Наблюдава се и засилен интерес към качеството на предлаганите публични услуги за населението, което изисква системно изучаване на въпросите, свързани с промените в публичната администрация.
Въпросите, които са обект на разглеждане в учебника, са известни и интерпретирани от редица автори. Направен е опит да се представи изучаваният материал в по-подходяща и по-достъпна за усвояване от студентите форма. Това в значителна степен съдейства и за постигането на предварително определените цели в учебника.
Настоящият учебник има за цел да разкрие и представи основните подходи в дейността на публичната администрация в България като страна - членка на Европейския съюз.
Акцент е поставен върху въпросите, свързани с развитието и природата на публичната администрация. Направена е характеристика на публичната администрация и са разкрити основните модели на нейното функциониране. Анализирани са взаимоотношенията на администрацията с публичния и частния сектор.
Особено внимание е отделено на устройството на публичната администрация, като са изследвани въпросите на обхвата, съдържанието, структурата и функциите на публичната администрация.
Разгледани са въпросите на държавната администрация и спецификата в дейността на различните власти - законодателна, изпълнителна, съдебна и президентска институция. Предлагат се подходи за решаване на отделни проблеми, свързани с функционирането на администрацията.
Съществено място е отделено на въпросите, свързани с публичния сектор. Интерпретирани са и тези, отнасящи се до същността и характеристиката на публичния сектор, както и решенията и контролът в дейността на публичните организации.

Издание: 
Второ преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2010
Местоиздаване: 
София
Страници: 
255
ISBN: 
978-954
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран