Анкета

лого фондация Хоризонти

Уважаеми потребители,
Фондация „Хоризонти” провежда анкета с цел идентифициране потребностите от обучения, доброволческа помощ и други дейности на ползващите услугите и незрящи потребители. Настоящата анкета цели да проучи нуждите на целевата група, нейния възрастов състав, степен на образование и да събере мнения, оценки и препоръки за работата на фондацията.
Участието ви в анкетата е анонимно и конфиденциалността на посочените от вас данни е гарантирана.
Посочете верния според вас отговор като го отбележите с x в скобите след всеки отговор.

Приложения: