Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор

Logo_EEA_Grantslogo_horizontiПрез 2015 г. Фондация "Хоризонти“ навърши 20 години от своето учредяване. Ако разгърнем броевете на „Зари“ и други издания на незрящите от този дълъг период ще видим, че малката неправителствена организация е била инициатор и двигател на най-съществените постижения в сферата на Информационните Технологии за незрящи. Тя СъздаДЕ първия компютърен център за зрително-затруднени; електронна библиотека за научна и учебна литература. Организира първите специализирани курсове за компютърна грамотност. Инициира успешният проект за българска компютърна реч SpeechLab "Гергана“

Фондацията е реализирала над 30 проекта насочени към решаване на различни проблеми на хората със зрителни увреждания в България. Днес, Макар и на ръба на оцеляването, тя все пак си остава център за идеи и граждански инициативи.

Фондация "Хоризонти“ за пореден път поставя въпроса за информационната достъпност и незрящите хора. Новият проект озаглавен "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор“, е насочен към тестване и пряко въздействие върху достъпността на сайтовете на институциите в България на централно и местно ниво.

По проекта вече е разработен един Наръчник по уеб достъпност, в който са синтезирани основните стандарти и принципи за достъпен интернет. Представени са и основните нормативни актове, които в една или В друга степен уреждат правилата за достъпност в информационните и комуникационни технологии. Този Наръчник ще може да се ползва от уеб-специалисти разработващи сайтове, от администратори, и от възложители на поръчки за разработване на всякакви уеб платформи. Той Може да бъде намерен на новия сайт на Мрежата за уеб достъпност.

В сайта може да бъде намерен също и разработения по проекта въпросник - (чек-лист) за тестване на сайтове.

Наръчникът и въпросникът са разработени от експертите по проекта Живко Томов - компютърен специалист, Негослав Събев - специалист по информационни технологии за незрящи и доц. д-р Галина Богданова от института по математика и информатика при БАН.

Пенка Христова – Ръководител на проекта каза: С помощта на незрящи доброволци, които в момента обучаваме предстои да тестваме, 100 публични сайта. Това са уеб сайтове на централните държавни органи - министерства и агенции, на местната власт - областни и общински сайтове.
Търсим съмишленици.

Всеки който желае от името на организацията в която е активен да се включи в реализирането на идеята на нашия проект, може да стане член на Мрежата по уеб-достъпност. Мрежата е отворена за организациите на и за хората с увреждания. Нейното учредяване е през месец януари 2016 г.

Като членове на мрежата, активните граждани ще могат да акцентират върху проблемите в сферата на достъпността, ще имат възможност да представят своите идеи, както и пряко да се включват в процесите по подобряване на интернет средата.

За незрящите хора дистанционните електронни услуги са също толкова важни, колкото и достъпната информация в електронен формат.

В момента много електронни услуги и формуляри в интернет са трудно достъпни. За да се възползва от тях незрящият потребител може доста често да загуби прекалено много време и усилия, и накрая дори да се откаже да ползва онлайн тази услуга.

Едва ли има незрящ ползвател, който да не е имал проблеми при пазаруване по интернет, електронно банкиране, попълване на уеб формуляри… Колко време от живота си сме загубили за да пробваме различни недостъпни уеб услуги и продукти из интернет пространството?

Дори и в България Тенденциите вече са все повече електронни услуги и документи да се ползват и подават дистанционно.

По този въпрос екипът по проекта е категоричен:

"Този път не без нас! Ще следим, ще наблюдаваме, ще изискваме!“.

Изразът уеб достъпност не бива да бъде само едно клише. Незрящите хора могат да бъдат напълно равнопоставени в интернет средата.

Уважаеми читатели, това са основните акценти от новия проект на фондация "Хоризонти“, това са идеите и намеренията на екипа по проекта споделени с аудиторията на нашето списание.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."