Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология на седем езика

Анотация: 

Настоящата Nova terminología medica polyglotta et eponymica е изцяло наново създаден многоезичен и енциклопедичен речник, отразяващ съвременното ниво на медицината от началото на 21-и век. Заедно с пълната актуализация на всички термини и допълнените с повече от 50% нови и епонимни термини представеният материал запазва като добра традиция общия вид на първообраза си, тъй като е естествен наследник на добре известната Terminología medica polyglotta - всепризнатият и уникален за световната медицинска литература труд на баща ми Георги Димитров Арнаудов (1901-1985 г.), автор на първите две издания у нас (1964 и 1975 г.) и на 4 издания на руски език (от 1964 до 1979 г.). В създаването и оформлението на книгата съм била активен участник, на част от българските и руските издания съм научен редактор, както и съавтор на последното, малко преработено трето българско издание от 1992 г.
Изминалите 40 години от създаването на първата Терминология и огромното развитие на медицината в този период наложиха новото й цялостно написване, с изчерпателно актуализиране на абсолютно всички термини както в обяснителната част на български, така и на другите 5 езика, ползвайки най-съвременни литературни източници. Едновременно с това книгата е съществено обогатена основно с 3 вида информация: първо, многобройни съвременни и нови термини, не съществуващи в предишните издания; второ, с най-известните и важни епонимни термини, наречени на създалите ги редица лекари, които чрез тях значително са обогатили медицинската наука и практика; и трето, с допълнителния испански език, широко ползван в света. С това книгата става не само нов обширен полиглотен справочник - вече на седем езика, но и кратка съвременна медицинска енциклопедия.
Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология в главната си Част I -Основен общ речник, съдържа над 17 000 латински медицински термина, подредени азбучно. За всеки един от тях е дадена етимологията му, следвана от (Ь) - българския превод с обяснителен текст или кратко описание на значението на термина, след което е преводът му на останалите 5 езика: (г) руски, (en) английски, (f) френски, (d) немски и (es) испански.
Общо в книгата нововъведените термини са 6000, над 1500 от които са напълно нови медицински понятия от съвременната терминология на най-високо развитите раздели на медицината от последните десетилетия. Голямата част от тях са от генетиката (напр. клон и клониране, автозомен и доминантен/рецесивен ген, тризомия и др.) и имунологията (напр. В- и Т-клетъчна инсуфициенция, видове имунна недостатъчност и др.), но също така и от различни други медицински специалности (напр. прион, интерферон, интерлевкин, лейкотриен, простагландин, аутизъм, парафилия, лизозомно-складираща болест, факоматоза, лазер, шънт, байпас, стент, дактилоскопия, канабис и хероин и много други).
Повече от 3500 са новите епонимни термина, наречени на описалите или открилите ги около 3000 най-прочути лекари в историята на медицината от античността до днес, с което същевременно се отдава заслужена почит на тези забележителни личности, изградили основите на научната медицина и продължаващи да изграждат съвременното ниво на медицинската професия. Разгледани са също така имената и откритията на всички Нобелови лауреати за физиология и медицина (от 1901 до 2002 г.). В книгата са включени и към 1000 често употребявани, известни от миналото и най-съвременни епонимни синдроми и болести. Подробно епонимните термини са разгледани в уводните Разяснения за ползването на речника.
Над 500 са включените съкращения и символи, най-често употребявани в медицината (напр. CAT, AIDS, LP, IF, PG и др.) заедно с всички символи на химическите елементи и на основните мерни единици, както и някои популярни медицински латински изрази (напр. ad hoc, a priori, tabula rasa, modus vivendi и др.) и употребявани термини с латински или епонимен произход (напр. опортюнистичен, акроним, макиавелизъм, брауново движение и др.).
Независимо от новите включени термини, всички други латински термини са актуализирани според научните виждания в медицината от последните 2-3 години, като е ползвана най-нова и съвременна енциклопедична и речникова литература. Това се отнася включително за анатомичните термини (с отбелязване на новостите от последните ревизии на официално приетите анатомични номенклатури), за имената на всички микроорганизми
(съобразени с най-новите микробиологични класификации), както и за най-новите тенденции в систематизацията на множество клинични единици и болестни състояния. С тези си качества настоящата книга допринася съществено за осъвременяване на медицинската терминология.
Изцяло нова е Част II - Българско-латински речник, който включва всички застъпени в книгата български термини (13 ООО) с препратка към основния латински термин от първата част. Този пълен медицински двуезичен речник изпълнява още няколко задачи: дава възможност за бърза справка по наличността на медицински термини в първа част и по латинския правопис на термините, като същевременно справката с латинския термин в основната част на книгата спомага не само за получаване на пълните данни и обяснения за съответния термин, но и за намиране на превода му на останалите пет езика - руски, английски, френски, немски и испански.
Новосъздадена е и Част III - Епонимен справочник, необходимо помагало поради включените множество нови епонимни термини. Съдържа 3 списъка - на имената на всички споменати в книгата автори на епонимни термини, на разгледаните епонимни болести и синдроми и на всички Нобелови лауреати за физиология или медицина по години. Изготвените списъци предоставят възможността ползващият книгата да направи бърза справка за всичките включени в книгата автори на епоними и епонимни термини.
Настоящата Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология има
многобройни предназначения, главното от които е да бъде не само полезно помагало, но и необходим справочник благодарение на качествата си едновременно на съвременна кратка медицинска енциклопедия и на многоезичен речник. Най-важните нови характеристики и полезни съвременни данни, съдържащи се в книгата, са систематизирани както следва:
• 17 000 медицински латински термина в I част и още 13 000 български медицински термина във II част или общо 30 000 медицински термина на двата основни езика;
• 6000 нововъведени термина, с 1500 нови понятия от медицинската терминология;
• 3500 нови епонимни термина с 3000 автори на част от тези термини;
• 7000 най-важни епонимни болести и синдроми;
• Нобеловите лауреати за физиология или медицина за всички години;
• Актуализиране на всички термини според медицинската наука на 21-и век;
• Актуализиране на анатомичната номенклатура, на микробиологичната и различните клинични класификации;
• Начините на унаследяване на всички наследствени болести и болестни състояния;
• Съкращенията и символите на всички химически елементи и на основните мерни единици, както и употребяваните в практиката акроними на медицински термини;
• Най-употребяваните латински изрази и термини с латински и епонимен произход;
• Обогатяване на полиглотната част със седми език - испански.
Всичко това дава достатъчно основание да се очаква настоящата Нова медицинска терминология да бъде приета като необходимо ръководство и полезно пособие за всеки практикуващ лекар, фармацевт, стоматолог или биолог, за изследователите във фундаменталните области на хуманитарните науки, за студентите-медици или обучаващите се в други медико-биологични области, за всички други медицински специалисти и професионалисти, за преводачите на медицинска литература и за справка по медицинските термини на всеки един от наличните седем езика, както и за всички хора с по-широки и разнообразни интереси.

Издание: 
Трето българско преработено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
ISBN: 
978-954-420-236-6
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран