Кратък справочник по история на България

Българско Средновековие и Османски период
Анотация: 

В ръцете Ви е кратък справочник по
история на България. Той обхваща основни понятия,
личности и фактологически данни от историята на
родината ни от дълбока древност до нашата
съвременност.
Справочникът няма претенции за пълна
изчерпателност, но обхваща основните моменти от
националната ни история.
Съдържанието обхваща:
Българско средновековие и османски период -
автор Христо Матанов;
Българско възраждане -
автор Тодор Даков;
България след Освобождението от османско иго -
автор Боби Бобев
фактите, понятията и личностите са подредени по азбучен и хронологичен принцип. Изложението е в
енциклопедичен вид. Съдържанието е групирано в два дяла - основни
понятия и личности и хронологична справка.
Първата група е подредена по азбучен ред, а втората -
съобразно хронологичната последователност на
събитията.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1993
Местоиздаване: 
София
Страници: 
302
ISBN: 
954-8112-34-5
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран