Либерализмът

Автор: 
Анотация: 

Тази книга на Джон Грей е задълбочен и интересен анализ на либерализма, тълкование на същността, произхода и перспективите му в модерния свят. Като излага идеята, че исторически либерализмът е предшестван от множество концепции, авторът доказва, че това е преди всичко политическа теория на съвременността и бъдещето и подкрепя тезата си с богат фактологичен материал от трудовете на мислители от световна величина като Хайек, Нозик и др. Друга задача на Джон Грей е да потърси отговорите на едни от най-сложните философски въпроси от гледна точка на либерализма, връзката между личната свобода, частната собственост и па-зарната икономика; да проникне до същността на либералната концепция за държавата; да анализира аргументите на консервативните и социалистическите критици на либерализма.
Ерудираните, но и достъпни за всеки културен съвременник тълкувания на автора разширяват кръга на читателската аудитория на "Либерализмът". Книгата на Джон Грей е привлекателна и полезна за всеки, който се вълнува от проблемите на онази действителност, която ни предстои да овладяваме.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1991
Местоиздаване: 
София
Страници: 
91
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран