Обща теория на правото

Анотация: 

Предлаганият учебник по Обща теория на правото има следните цели:
1. Да се преодолеят старите схващания за правото, издържани в духа на юридическия позитивизъм и нормативизъм, и се дефинират основните правни понятия в духа на философията на правото и теорията на естественото право.
2. Да се дадат относително системни знания на студентите по право, така че да бъде улеснена тяхната подготовка и същевременно да спомогне за самостоятелното им мислене. В това отношение философският метод е средство за налагането на едно абстрактно, освободено от грубия материализъм интерпретиране на правните явления.
В изпълнението на тези две цели са използвани нови за българската правна литература теоретични източници. Разделите в самия учебник са дадени на основата на двете главни направления в правната наука и изобщо на правото - философията на правото и юридическия позитивизъм. Мисълта на автора е била насочена към това, че първо следва да се тръгне от общото, главното, абстрактното и да се премине към конкретното, прагматичното, отделното. След като се осмисли какво е основанието за правото, каква е неговата ме-тафизическа същност, по-лесно се усвояват конкретните, до голяма степен правно-технически знания из областта на позитивното право.
Разбира се, когато говорим за науката Обща теория на правото, не можем да не споменем две големи имена в българската правна наука - тези на проф. Венелин Ганев и на проф. Цеко Торбов. Техните учебници и изобщо трудове са пример не само за създаването на нови произведения, но и за утвърждаването на висока правна култура. Двамата учени принадлежат към две различни правни школи, две различни научни доктрини. Настоящият учебник няма за цел да бъде еклектика на двата подхода, а да отговори на новите изисквания при преподаването на учебната дисциплина и най-вече да докаже, че правото не е "съвкупност от правни норми", а преди всичко идея и състояние на духа.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1997
Местоиздаване: 
София
Страници: 
230
ISBN: 
954-607-022-X
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция