Теория на възпитанието

Анотация: 

Настоящото Второ, преработено и допълнено издание на Теория на възпитанието е едно от най-пълните, които са излизали досега у нас. Авторският колектив, обединяващ усилията на утвърдени специалисти по съответните теми и проблеми в тази научна област- представители на по-възрастното, средното и по-младото поколение - предлага на вниманието на читателите от съвременни научно-методологически и хуманно-демократични позиции проблематика, структурирана в няколко основни раздела и подраздела: общи основи на теорията на възпитанието; основни структуроопределящи развитието наличността съдържателни компоненти на възпитанието; други важни и актуално значими видове възпитание; система и фактори на възпитанието; теорията на възпитанието и образованието в българската традиция, в съвременните алтернативни концепции и в глобализиращия се свят. Към всяка от 30-те теми е дадена богата литература, включваща наши и чуждестранни източници.
Трудът, замислен като учебник за студентите по педагогика и учителските специалности и профили в различните факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски", ще бъде полезен и за другите университети и педагогически висши училища в страната, за научни работници и докторанти, за учители и родители, за участници в курсовете за следдипломна квалификация и за всички, които се интересуват от проблемите на възпитанието и образованието.
Същевременно, в своята цялостност и монолитност, настоящата Теория на възпитанието представлява и най-пълното монографично издание у нас в областта на теоретиковъзпитателното познание.

Издание: 
Второ преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2005
Местоиздаване: 
София
Страници: 
623
ISBN: 
954-8510-88-4
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция