Учебник по лечебна физкултура за рехабилитатори

Анотация: 

Настоящият труд представлява преработка на първото издание. По отношение на структурата се запазват двете му части — обща и специална.
Първата част на второто издание е допълнена с разработване на въпросите за мануалното мускулно тестуване, аналитичната гимнастика, страховката и пазенето, системите на Кабат (проприоцептивното нервно-мускулно улесняване), на Клап в изправителната гимнастика, на субаквалната гимнастика и обучението в ходене. Обогатен е материалът за механотерапията и трудотерапията.
Втората част е разширена, като изцяло е преработена теоретичната част на ЛФК при урологични заболявания, обменни заболявания, чернодробни и жлъчни заболявания, заболявания на дихателната система. Допълнение е направено на ЛФК при заболявания на сърдечносъдовата система. Учебникът е предназначен главно за средните кадри, работещи в областта на лечебната физкултура — рехабилитаторите, но се надяваме, че той ще представлява интерес и за методистите по ЛФК, както и за лекарите-физиотерапевти и всички, работещи в областта на кинезитерапията.
Настоящият учебник е първи опит у нас за съставяне на учебник по лечебна физкултура за средни медицински работници. При неговото изработване сме се съобразили със съществуващата програма на предмета в училището за рехабилитатори и сме използували предимно следните ръководства по лечебна физкултура: „Лечебна физкултура" от Н. Манчева, „Основи на лечебната физкултура" и „Лечебна физкултура на вътрешните заболявания" от Мошков, „Лечебна физкултура" от Гориневская и Древинг, „Лечебна физкултура" от Д. А. Винокуров, „Лечебна физкултура" от Кочаровская, „Eine Kleine Frauengymnastik от Н. Sommer, Н. Noack, „Lehrbuch derKrankengymnastik bei inneren Erkran-kungen" от W. Kohlrausch, H. Teirich, „Tagliche Heimgymnastik" от J. Stepnicke, B. Kos.
Ограниченият обем на учебника, от една страна, и големият размер на предвидения материал по програмата, от друга, създадоха големи трудности при написването му, още повече като се има предвид, че той ще служи на учащи се, незапознати с теоретичните и практическите въпроси на физкултурата и в частност на лечебната физкултура. Затова целият материал в учебника—както в общата, така и в специалната част, е изложен сбито, като сме се постарали да бъде поднесен в подходяща форма за по-лесно усвояване от учащите се. В специалната част към по-често срещащите се заболявания в лечебно-физкултурната практика са дадени примерни комплекси от физически упражнения, предназначени предимно за основния период на лечение.

Издание: 
Второ преработено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1973
Местоиздаване: 
София
Страници: 
285
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран