Комуникации в управлението

Анотация: 

Съвместната дейност във всяка организация предполага контакти и обмен на информация между отделните структурни звена и хора. Това е единственият начин организацията въобще да съществува. Първостепенна задача на управлението е изграждането на вътрешна и външна комуникационна система, която да осигури обмен на информация между нейните членове, между структурните й звена и обкръжаващата среда.
Използването на комуникацията и формирането на комуникационна политика са сложни и вероятностни. Те предполагат подбор на варианти по вид на информацията, по канали на разпространение, по посока на влияние и по отношението резултат -разход. Книгата предлага базови знания за комуникациите, които са основа за оценка на тези алтернативи и подпомагат съответните управленски решения.
Комуникациите като процес на обмен на информация са ключов инструмент на мениджмънта. Нашата цел е да разкрием онези аспекти на процеса, които пряко касаят постигането на организационните цели. Акцентът е поставен върху моделите, подходите и техниките за комуникация от гледна точка на тяхното приложение в практическата работа на мениджъра. За постигане целите на управлението са необходими усилия на всички етапи на комуникационното въздействие: за контакт с работниците и служителите; за формиране на положителен имидж на организацията; за позитивно отношение към предлаганите продукти и услуги. Съвременната комуникация е конкурентна борба за повече влияние, за повече пазари, за постепенно превръщане на потенциалните потребители в реални. Всичко това изисква качествена и бърза информация, разширяване на информационните канали, използване на всички възможности на съвременните електронни технологии и на феномена „човешко общуване".

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2008
Местоиздаване: 
София
Страници: 
213
ISBN: 
978-954-323-447-9
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция