Българска народна музика

Учебник за средните музикални училища
Анотация: 

Настоящият учебник по българска народна музика е предназначен за учениците от средните музикални училища. Той има за цел да изгради знания и умения у учащите се по тази дисциплина в пряка връзка с музикалнофолклорната практика. Последователното изложение на материала е върху основата на новите учебни програми по народна музика.
Учебникът е в съответствие с последните постижения и тенденции в развитието на българската музикална фолклористика. Отделните методични единици имат за цел да създадат вкус, уважение и любов към непреходните ценности на българския музикален фолклор.
В учебника по народна музика методичните единици се базират на автентичния ни музикален фолклор. Подходът към фолклорния материал успоредно с проблема за неговата висока естетическа стойност създава възможност за емоционално възприемане у учениците на основата на съвременна научна методология. Примерите към всяка методична единица са съобразени с конкретните изисквания и в текстово отношение са подбрани според възрастовите особености на учащите се. Наличието на музикални анализи на подходящи образци от българския музикален фолклор улеснява в значителна степен осмислянето на предвидения материал. Доколкото е възможно, методичните единици се изграждат чрез комплексен подход и акцент върху диалектните особености на българския музикален фолклор, за да се създаде по-пълен обхват на спецификата на нашата народна музика.
Основната проблематика третира въпроси на българското народно музикално творчество и музикалната фолклористика, метроритъма, мелодиката, орнаментиката, народните инструменти, танцовия фолклор, класификацията на българските народни песни, българския народен двуглас. По отношение на музикално-научната и музикално-теоретичната лексика съм се придържала към терминологията, използувана в съвременните учебници по музикална теория. Искам да подчертая, че съм се опирала върху опита и постиженията на българските музикални фолклористи от времето на Добри Христов и Васил Стоин до наши дни, защото те допринасят за изграждане на музикалната ни фолклористика като самостоятелна наука.
Като допълнително учебно пособие за учениците от средните музикални училища, което дава практически упражнения към всяка методична единица и съдържа подходящи примери на автентични народни песни с разнообразна тематика от различни диалектни области в България, е необходимо да се използува "Христоматия по българска народна музика"

Издание: 
Трето преработено и допълнено издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1995
Местоиздаване: 
София
Страници: 
252
ISBN: 
954-405-066-3
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран