Административен процес

Обща и специална част
Анотация: 

Предлаганият учебник по административен процес има за задача да предостави основни знания по българското административно процесуално право, каквото е то по сега действащото законодателство. Последователно се изясняват основни въпроси от Общата част на административния процес като учебна дисциплина: понятие, характерни черти, правна уредба, принципи, структура, етапи, участници, доказателства и доказателствени средства. В Специалната част на административния процес са включени отделните производства по т.нар. обща клауза на българския административен процес за издаване на индивидуалните административни актове и за реализиране на административнонаказателната отговорност така, както те са уредени в Закона за административното производство и Закона за административните нарушения и наказания. По същество изложението е съобразено с процесуалната част от съдържанието на учебните програми по административно право и административен процес, преподаван в юридическите висши учебни заведения и институти в страната, и може да се използва в учебния процес от студентите. Разработката представлява интерес и за всеки, който взема определено участие в организирането и осъществяването на съответните производства от административния процес, било за да изпълни своята служба, било за да защити своите права и законни интереси.

Издание: 
Пето издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
София
ISBN: 
954-730-031-8
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран