До Съвета на настоятелите на "фондация Хоризонти”

logo_horizontiУправителният съвет на фондация „Хоризонти” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на Съвета на настоятелите на фондацията на 03.06.2015 г. от 16,30 ч. в гр. София, пл. „Славейков” № 1 Б - Национално читалище на слепите „Луи Брайл” - 1928,при следния дневен ред.:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията през 2014 г.;
2. Разглеждане на финансов отчет за 2014 г.;
3. Приемане на годишен бюджет на фондацията и основни насоки за дейността й;
4. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за управлението през 3-годишния му мандат;
5. Приемане на Изменения в устава на фондация „Хоризонти“;
6. Избиране на Управителен съвет;
7. Разни.

София, 29.04.2015 г.

Десислав Димов - председател на фондация „Хоризонти”