Текстолингвистика

Анотация: 

Учебникът представя основния кръг от проблеми, включени в университетския курс по текстолингвистика, като отчита съвременното състояние на изследванията в тази нова област на познанието. Дава се най-обща теоретична представа за същностните признаци на езиковия текст, разглеждат се аспекти на неговото пораждане и функциониране в конкретни комуникативни условия. Специално внимание се отделя на тематичното единство на текста и на строежните му единици, на особеностите на неговата композиционна, архитектонична и информационна структура, на основните аспекти на текстовата типология. Върху материал от различни видове устни и писмени текстове се описват най-важните механизми и средства за постигане на текстовата свързаност.
Изданието е предназначено за студенти от всички специалности с филологическа насоченост, както и за читатели с интерес към текста като предметна област на съвременното езикознание.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2000
Местоиздаване: 
Шумен
Страници: 
257
ISBN: 
954-577-084-ДЗ
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран