Българска граматика

Анотация: 

Тази "Българска граматика" е предназначена за най-ши-роки среди: учителите по български език в средните и началните училища и всички учители въобще, както и журналистите и всички хора на перото, които с оглед на особената си мисия би трябвало да обръщат много по-сериозно внимание на езиковата си култура; учениците, студентите, както и всички, които чувстват нужда да опресняват и увеличават познанията си за фонетичния и граматичния строеж на родния си език, за да усвоят по-пълно основите на правоговора и правописа. Ето защо в нея е обърнато повече внимание на практическото приложение на теоретичните знания, които дава граматиката, във всекидневната книжовноезикова практика на всеки член на българското общество - както в устната, така и в писмената реч.
С този характер и предназначение на предлаганата граматика се обясняват и частичните отклонения от строго научния стил: стремежът към достъпност, подборът на достатъчно ясни и показателни примери както от художествената литература, така и от говоримата книжовна реч. Затова са предпочетени българските научни термини, а интернационалните (в случаите, когато са употребени) се поясняват веднага.
Книгата не е от рода на "занимателните граматики", но понеже граматиката като наука по своята абстрак-тност е доста близка с математиката, авторът се е ръководил от мисълта на Паскал: "Предметът на математиката е толкова сериозен, че никой не бива да пропусне възможността да я направи малко занимателна..."
Тъй като въпросите на езиковата култура, на правоговора и правописа се преплитат по своеобразен начин с последователно изложените въпроси на граматиката в традиционно приетия ред (фонетика, морфология и синтаксис), се наложиха някои повторения с практическа насоченост. Авторът е имал предвид, че граматиката ще бъде използвана и като справочник, тъй като такъв род книги невинаги се четат изцяло, а в отделни техни части, нужни на читателя в определен момент и по конкретен повод - така че повторения, поднесени в различен контекст и по различен начин, допринасят за по-пълното и всестранно изясняване на езиковите явления и така улесняват читателя.
Издателството и авторът се надяват, че настоящата "Българска граматика" ще бъде приета благосклонно и че ще бъде полезна на широк кръг читатели.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
Пловдив
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция