Анатомия на човека - част 1

Двигателен апарат
Анотация: 

Анатомията на човека е морфологична наука (от старогръцки морфо -строеж, структура), изучаваща строежа на човешкото тяло. Поради специфичните изисквания към кадрите, подготвяни от НСА, при обучението се набляга преди всичко на функционално-анатомичните особености на човека. Работата с деца и с разнообразен контингент пациенти изисква от учителя, треньора или кинезитерапевта добре да познава морфологичните особености в различните възрастови периоди. Тази информация не е представена отделно, а е включена към съответните системи. Спецификата на обучението изисква и разглеждане на общата кинезиология от гледна точка на функционалната анатомия.
Като биологична наука анатомията се придържа към общата системно-структурна схема на изграждане и усложняване на живите организми - клетка, тъкани, органи, системи, организъм. В обособен самостоятелен клон на анатомията, наречен топографска анатомия, се разглежда локализацията на всяко образувание и отношенията му със заобикалящите го органи. За целта са въведени оси, равнини, топографски ориентири и др.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Страници: 
202
ISBN: 
954-718-176-9
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран