Семейно право на република България

РАЗШИРЕН ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС (2009)
Анотация: 

В основата на настоящото издание стои семейноправната част от лекционния курс по дисциплината Семейно и наследствено право, който авторът на тези редове изнася в продължение на 15 години пред студенти по право в Юридическия факултет на ВСУ „ Черноризец Храбър ".
След обнародването на новия Семеен кодекс (обн., ДВ., бр. 47 от 23. юни 2009 г., изм., бр. 74 от 15. септември 2009 г. и бр. 82 от 16. октомври 2009 г.), в сила от 1. октомври 2009 г., съдържанието на курса беше изцяло преработено и съобразено, вкл. в систематично отношение, с правилата на новата семейноправна кодификация. Подборът и разглеждането на темите съответстват изцяло на учебната програма, въпросника и лекционния хорариум по тази дисциплина във вида, в който те са приети от компетентните органи на факултета и следват добрите традиции на юридическото образование в българските висши учебни заведения. Стриктното придържане към одобрения въпросник и учебна програма по дисциплината „Семейно и наследствено право" е причина изложението да не включва международночастноправни въпроси на семейните отношения, които са предмет на отделна учебна дисциплина ,, Международно частно право". В този смисъл, с оглед на своя характер, предлаганият лекционен курс може да бъде определен като такъв от класически тип. Специално за целите на това издание изложението беше обогатено и с допълнителни примери от съдебната практика (тълкувателни и правосъдни актове на бившия Върховен съд и на Върховния касационен съд). С цел да се облекчи работата на студентите с учебното пособие изложението е освободено от препратки към теоретични източници под линия.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
2010
Местоиздаване: 
Варна
Страници: 
543
ISBN: 
978-954-715-449-0
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Без корекция