Рехабилитация на зрително затруднените

Анотация: 

Малко хора си дават сметка, че всяка година в България изгубват своето зрение средно 1700 души, за които принудително започва един нов, твърде различен, объркващ и често непредсказуем етап от живота им. Една значително по-малка група хора, се ражда и израства с дълбоки зрителни нарушения. Всички те, в зрелостта на живота си имат нужда от грижи и подходяща подкрепа ,за да бъдат достойни, самостоятелни и независими граждани на обществото.
Последното десетилетие на двадесети век ще се запомни с прелом в отношението и рехабилитацията на зрително затруднените у нас. Специалните училища, специалните предприятия и Съюзът на слепите в България ще продължат своята полезна дейност, но те няма да бъдат единствени в обучението и рехабилитацията на тази група инвалиди. Новите пътища водят към разнообразие от рехабилитационни форми, училищно и професионално интегриране с цел равноправно участие в живота на обществото.
Ако всички, които работят за благото на инвалидите, желаят фундаментални промени в обучението и рехабилитацията на децата със специални педагогически нужди и възрастните, трябва да съдействат за формиране на национална политика, основана на новите идеи, издигнати от два световни исторически форума - Виенската конвенция от 1993 и Саламанската декларация от 1994 г. Те очертават рамката за цялостно законодателство и практически действия на националните правителства и институциите, отговорни за социалното благополучие на инвалидите.
Всичко това показва, че успешната рехабилитация на лица с различна инвалидност се нуждае от съвременни идеи, подходи, програми и стратегии. След продължителния застой, рехабилитацията на зрително затруднените започна интензивно развитие. Появата на тази книга има за цел да отговори на новите потребности . Като първа по рода си монография, тя анализира част от натрупания чуждестранен и наш опит в рехабилитацията на слепите и слабо Виждащите като предлага множество практически решения. Тя няма претенциите да бъде, нито книга върху слепотата, нито ръководство за рехабилитационните инструктори. Това е помагало за всички, работещи със зрително затруднени лица, както и за широк кръг специалисти по въпросите на инвалидността и социалното дело.
Тук се прави опит за по-ясно и съвременно дефиниране на ключови понятия, свързани с инвалидността и рехабилитационния процес като се анализират неговите основни компоненти. Навлиза се в сложния лабиринт от проблеми, свързани с изясняване на приспособяването към слепотата и слабото зрение, което е същността на началния стадий в рехабилитационния процес. Описани са основните рехабилитационни подходи и форми на въздействие, като се отделя необходимото внимание и на някои особени групи зрително затруднени клиенти. Специалистите могат да намерят ценни идеи за работа със слепоглухи и други групи лица с множество увреждания.
Предлагат се различни методики за общо диагностично и предпрофесионално оценяване на инвалиди по зрение. Широко място е отделено на професионалната рехабилитация. Тук могат да се открият интересни съвременни практически идеи, ориентирани не само към настоящето, но и към бъдещето. Поместените приложения дават възможност за разширяване на рехабилитационната практика у нас.
Ключовите послания към специалистите са: партньорство, отговор на индивидуалните нужди на зрително затруднените и преход от обучение и рехабилитация към професионална заетост. Книгата може да бъде полезна в ръцете на инструкторите по рехабилитация на зрително затруднените, на ръководителите на рехабилитационните звена, специалните училищни учители, организационните служители в ССБ, а така също и на всички специални педагози, както и на специалистите в областта на социалното дело.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Година на издаване: 
1999
Местоиздаване: 
Бургас
Страници: 
360
Каталог: 
Вид на документа: 
Word
Състояние на текста: 
Коригиран