Учебник по Лечебен Масаж

Специална част
Анотация: 

След отпечатването на общата част на Учебника по лечебен масаж и постизометрична релаксация през 2005 г., преиздаването му през 2006 г., и неговото добро реализиране, се чувства вакуум от специализирана литература в областта на масажа. На книжния пазар могат да се открият различни ръководства и учебници, насочени към провеждане на класически масаж и на различни други масажни видове, но липсва учебник за приложение на масажа при конкретните болести. В програмата за обучение на рехабилитатори и масажисти е включено изучаването и провеждането на масажа (класически и рефлекторен) при отделните видове заболявания. Настоящото ръководство запълва именно тази ниша от учебната програма. При различните но-зологични единици, масажната техника е различна. Не е възможно да се работи само на база общи познания. Например при увреждане на периферния нерв техниката е насочена към тонизиране на мускулатурата, докато при увреждане на централния двигателен неврон е обратно - техниката цели нейното релаксиране. Масажът трябва да бъде адаптиран към конкретната патологична находка, а тя се установява посредством съответния кинезиологичен анализ.
В ръководството се разглежда масажът при хирургични и травматични заболявания, заболявания на нервната система, различните вътрешни заболявания, детски, кожни и други болести. След кратка клинична характеристика на заболяването и откриването на патологичната находка се поставят целите и задачите на масажа, описва се техниката предимно на класическия, а също и на някои рефлекторни масажи, използвани при дадена нозология.
Настоящият учебник е съобразен с официалната програма за изучаване на лечебния масаж в медицинските колежи и висшите медицински институти. Той може да се ползва обаче и от всички масажисти, които го прилагат.
Целта на това издание е да се даде смислено обяснение за действието на масажа и техниката му при отделните заболявания.
Като първо специализирано ръководство по лечебен масаж вероятно ще бъдат открити и някои пропуски. Така например недостатъчно са застъпени акупресурата и шиатцу масажа - за тях обаче има доста ръководства на нашия пазар. Към всяка забележка и допълнение сме готови да откликнем при подготовката на второто издание на учебника.

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2007
Местоиздаване: 
София
Страници: 
173
ISBN: 
978-954-92059-1-6
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран