Основи на кинезитерапията - първа част

Теоретични основи и обща методика на кинезитерапията
Анотация: 

Написването на учебника „Основи на кинезитерапията" в две части беше необходимо поради следните по-важни причини. На първо място - това е липсата на учебник по тази дисциплина за студенти по кинезитерапия на Националната спортна академия „В. Левски". До момента съществуващият учебник „Теория и методика на лечебната физкултура" от 1991 г. под редакцията на Г. Каранешев се използува и от студенти по специалност кинезитерапия и от студенти от други специалности - учители, треньори, което не отговаря на съвременните изисквания за качествено обучение.
От друга страна предметът „Основи на кинезитерапията" е фундаментален, защото съдържа най-важните и необходими теоретични и практико-приложни знания и умения за професионалната реализация на бъдещите кинезитерапевти. Това е и основната задача на учебника -да даде задълбочени познания на студентите, които да им служат при по-нататъшното им обучение в специализираните дисциплини и в научно-практическото им израстване.
В първата част на учебника „Теоретични основи и обща методика на кинезитерапията" се разглеждат причините за появата и развитието на кинезитерапията в исторически и съвременен аспект, научната обосновка на благоприятното въздействие на средствата на кинезитерапията и преди всичко на физическите упражнения, принципите и правилата при прилагането й. Посочена е ролята на кинезитерапията в различните периоди и етапи на заболяванията, значението на тренировката като основен терапевтичен метод, формите и структурата на прилаганата кинезитерапия, противопоказанията за прилагането й. Обосновава се важното място на кинезитерапията в медицинската ре-хабилитация и в първичната и вторична профилактика на заболяванията. Представено накратко е и развитието и сегашното състояние на кинезитерапията в България.
Към учебника е приложен работен терминологичен речник на използуваните в текста най-често термини и наименования. Считаме,
че по този начин студентите по-бързо ще овладеят, осмислят и използуват специфичната терминология в по-нататъшния учебен процес и в практиката

Издание: 
Първо издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2006
Местоиздаване: 
София
Страници: 
111
ISBN: 
954-8964-88-0, 978-954-8964-88-3
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран