Икономика на труда

Анотация: 

Икономиката на труда е наука, изучаваща обществения труд - трудът, който е неразделна част от съвкупния труд на обществото и не може да съществува без труда на другите, трудът, който е резултат на общото и единичното разделение на труда и може да се осъществява само посредством обособения труд на другите и в същото време е необходим, за да го допълва при създаването на продуктите, необходими на останалите членове на обществото.
При изучаването на обществения труд,
1 Разделението на труда е процес на обособяване на различни по своите белези специфични видове труд или на специфични трудови функции, които се закрепват за изпълнение от членовете на отделна социална група. В резултат на разделението на труда на макроравнище се обособяват отделните отрасли на материалната и нематериалната сфера, техните подотрасли и клонове, географското (териториалното) разпределение на производството. Обособяват се и отделни функции, професии и специалности, разделят се процесите и операциите по технологически признак. Разглеждано по такъв начин, то е фундаментът на специализацията на труда.

Издание: 
Трето издание
Език: 
Български
Издателство: 
Година на издаване: 
2002
Местоиздаване: 
София
Страници: 
551
ISBN: 
954-9574-97-0
Каталог: 
Вид на документа: 
TXT
Състояние на текста: 
Коригиран